O firmě | Produkty | Servis | Poradenství | Kontakt
   PRŮMYSLOVÉ
   • Hebro Chemie

   AUTOMOTIVE
   • připravujeme


Řezné kapaliny (emulze)

+++ = hlavní použití, ++ = velmi vhodné, + = vhodné, 0 = podmíněně vhodné, - = nevhodné
Tvrdost vody: w = měkká; m = středně tvrdá; h = tvrdá; sh = velmi tvrdá

 OBRÁBĚCÍ KAPALINY
 A EMULZE
TŘISKOVÉ OBRÁBĚNÍ BROUŠENÍ ADITIVA
KSM
505B
KSM
565 B
KSM
750/2 AF
KSM
756 EP
KSM
921
KSM
950
KSS
150 MF
Grysol
1400 B
Grysol
251 AF
Grysol
1500
HB-SC
34T
Hecalon KSM
Entsch.
 Aplikační koncentrace (%) 4-10 4-8 4-10 ... 4-10 4-10 ... ... ... ... ... ... ...
 Podíl minerál. oleje (%) >25 > 40 > 40 ... > 40 > 20 ... ... ... ... ... ... ...
 bez chloru (c)
 bez aminu (a)
c c a c ... c c ... ... ... ... ... ... ...
 Dop. rozsah
 tvrdosti
 vody
 w (-7) x x - ... x x ... ... ... ... ... ... ...

 m (-14) x x x ... x x ... ... ... ... ... ... ...

 h (-21) x x x ... x x ... ... ... ... ... ... ...

 sh (-40) x x   ... x x ... ... ... ... ... ... ...
 Refrakt. koeficient (Brix) 1,1 1,1 1 ... 1,2 1,1 ... ... ... ... ... ... ...
 VHODNÉ PRO:


 Ocel +++ +++ ++ ... +++ +++ ... ... ... ... ... ... ...
 Legovaná a ušlechtilá ocel +++ + ++ ... +++ +++ ... ... ... ... ... ... ...
 Litina ++ +++ + ... + +++ ... ... ... ... ... ... ...
 Hliník (legovaný) + + +++ ... +++ + ... ... ... ... ... ... ...
 Barevné kovy o o +++ ... ++ o ... ... ... ... ... ... ...
 Tvrdé kovy (obs. kobalt) + + ++ ... + ++ ... ... ... ... ... ... ...
 Normální třísk. obrábění + +++ ++ ... +++ + ... ... ... ... ... ... ...
 Středně těžké obrábění +++ ++ +++ ... +++ +++ ... ... ... ... ... ... ...
 Těžké obrábění +++ + + ... + - ... ... ... ... ... ... ...
 Broušení o + + ... o o ... ... ... ... ... ... ...
 DOWNLOADS (PDF-DATA)


 Bezpečnostní listy
 Technické informace
 

Řezné kapaliny
V celé řadě průmyslových oblastí, zejména v kovozpracujícím průmyslu je použití řezných kapalin absolutní nezbytností. Bez nich by bylo provádění dnes tak výkonných mechanických obrábění nemyslitelné. Díky spojení hlavních funkcí, kterými jsou chlazení, mazání a vynášení třísek tyto prostředky výrazně přispívají k vysoké úrovni moderních výrobních procesů. Používají se přitom převážně řezné kapaliny mísitelné s vodou, které obsahují emulgátory umožňující jejich ředění vodou. Vedle emulgátorů jsou dále přidávány látky na ochranu proti korozi, odpěňovače a mazací přísady optimalizované pro obráběcí procesy. Řezné kapaliny mísitelné s vodou mají oproti produktům, které se s vodou nemíchají, celou řadu výhod. Velmi výhodné jsou jejich vynikající chladicí a oplachovací vlastnosti, nižší náklady na čištění nástrojů, obrobků a třísek.
Velkou výhodou jsou dále nižší náklady při plnění a doplňování, malá tvorba výparů a mlhy při obrábění a eliminace nákladů na protipožární opatření. Z důvodů pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neobsahují naše produkty amin, chlor ani kyselinu boritou. Aktivní ochrana zaměstnanců tvoří pevnou součást moderního vývoje našich řezných kapalin. Čisté, biologicky odbouratelné a přirozené suroviny, ale také speciální ER přísady umožňují dosažení vysokého jakostního standardu našich produktů. Následek: běžné těsnicí materiály a strojní barvy (dvousložkové laky) nebývají dle našich zkušeností napadeny, kluzné dráhy strojních částí nelepí a nejsou zasmolené. Oplachovací účinek a schopnost vynášení nečistot mají za následek výrazné prodloužení životnosti obráběcích strojů, nástrojů a obrobků.

Servis
Vedle čistých produktů a pomocného artiklu nabízí naše společnost rozsáhlý servis týkající se celé oblasti řezných kapalin, speciálně zaměřený na požadavky zákazníka, který je i v případě obtížných aplikací schopen zajistit optimální řešení problému:
Podpora přímo u zákazníka prostřednictvím našich odborně vyškolených pracovníků
Měření po individuální konzultaci
Zaučení a vyškolení obslužného personálu u zákazníka
Podpora prostřednictvím vhodné aplikační techniky (telefonicky a přímo u zákazníka)
Neustálý další vývoj prostřednictvím vlastního výzkumu
Rozsáhlé rozbory lázně ve vlastní servisní laboratoři
Podpora při modifikaci nerentabilních zařízení

Rozsáhlé rozbory lázně ve vlastní servisní laboratoři zahrnují:
- pravidelnou kontrolu Vašich řezných kapalin v naší laboratoři
- měření hodnot nitritu, nitrátu a pH a stanovování koncentrace
- vypracování laboratorních zpráv a rozborů ohledně vlastností emulze

V případě potřeby zprávy obsahují také výpovědi o
- korozi (třísky/filtrační test podle DIN 51360/2)
- zápach
- tvorba pěny
- zatížení bakteriemi, kvasinkami a plísněmi
- obsah mědi

Mezní hodnoty jsou vyhodnocovány podle předpisu TRGS 611 a ZH 1/248. Při jejich překročení Vám pomůžeme při regulaci a výběru nezbytných opatření.
Pomocí průběžných kontrol dochází k výraznému zvýšení životnosti řezné kapaliny, které jsou pak často až dvojnásobné. Tato skutečnost má přímý vliv na procesní náklady a snižuje zatížení životního prostředí.

Při používání našich produktů zaručujeme Vám a Vašim zaměstnancům dosažení optimálních pracovních podmínek. Pomocí pravidelných kontrol dosáhnete vytvoření ekologicky, ekonomicky a zdravotně bezvadného pracoviště. Hospodářský výsledek začíná u správné volby řezné kapaliny. Rádi zodpovíme Vaše dotazy, neboť dobré poradenství je u nás součástí servisu.